logo

한국어

고객지원

제품문의

공지사항

제품시연요청

Site Certification

지사 전용

R&D


DIVISYS

2017.08.29 16:26:30
*.50.60.63

안녕하세요 디비시스입니다

아래 사항 참조해주세요 또한 해당되는 밴더가 아니라한다면 본사연락주시어

프로토콜을 추가하실수도 있습니다 새프로토콜 추가의 기간은 약 2주 정도 소요됩니다

그럼 수고하세요~

This is network IP camera vendors supported by NVR 2.9 version.


VendorA/OModels / Firmwares
ONVIFsee below
RTSP
EMSTONEAll DVR / NVR / NT products
3R3R DVR DRA 0.7.3.3
AMKAMK DVR v20131104
ANTKRVCS2/AS65_ALL001_V1.01.00, DV-IHE(N2812)/XE45_SW00V0.0.2.00
AsoniCAM6691FIR/vC1.0.10_As.1
AxisP3301/v5.20, Q1755/v5.20, P5512/v5.25, P1354/v5.40.19.1,212 PTZ/v4.49, 210/v4.40.2
A-MTK old modelsAM2030D/v6.D.2.8988, AM6221/v5.a.2.7317
A-MTKAH2706T/6.M.2.14910, AN2706D/6.S.0.14918
BestDigitalBTN110C/v2.1.0.3
B-SANGIMS-321/3.0.9.7
CANONVB-M600/1.04
CNB old modelsPTZ102N(9600)
CNBIDC4050IR/XNET.M1-2.20.12.0723
CYNIXHC-JN20W/4.31-018-rh
DahuaDM368, General/2.213.0000.0.R, IPC-HDBW4221F-AS/2.400.0000.10.R, IPC-HFW2201R-ZS/2.210.0000.8.R, IPC-HFW8281E-Z/2.420.0002.0.R, IPC-HFW81200E-Z/2.400.0000.6.R, IPC-EBW8600/2.400.0000.3.R, DH-SD6AL230FN-HNI/2.420.0000.7.R.3.3019.9A.NR, DH-SD52C230TN-HN/2.400.0000.5.R, DH-SD22204TN-GN/2.400.0000.14.R
DOWSE-AWDR-1080P/3.2.2.8
DynaColorW5-BAZH0
EOCiD1080-BIR/v2.1.0.1501280
FlexWATCH - SEYEON
FS NETWORKSSTH775/v3.2.1
Hanwha Techwin old modelsSNS-100, SNS-400, NC-550, SNP-3300/v2.8.0, SNP-3300 NTSC/v2.8.3, SNP3300A, SNP-1000/v2.4.2, SNP-1000 NTSC/v2.8.4, SNP1000A, SNC570/0×102, SND560
Hanwha TechwinSNB-3000/v1.42, SNB-3002/v1.00, SNB-5000A/v2.00, SNB-7000/1.10, SND-3080CF/v1.41, SND-3080CFN/v1.41, SND-3080CN/v1.41, SNO-5080R/v2.10, SNO-7080R/v1.20, SNP-5200H/v1.04, SNZ-5200/v1.04, SNP-3430H/v1.07, SND-L6013R/v1.01
Hanwha Techwin SUNAPI 2.0SNO-6084R/v2.21_131008, SNO-6011R/v1.14_140523, SNP-6200R/v3.03_141124, SNP-6200RH/v3.02_140722, SNP-6201H
HIKVISIONDS-2CD2012-I/v5.0.0
HiTRONNVX-6216R/1.2.4-XE_release
Honeywell - CellinxHVS-200(3510), STH775/3.0.8.001b
Honeywell - Cellinx PTZSTH120/3.1.8
Honeywell - HiTRONHDWC-S302MIR
Honeywell - NUEVOHNB-200V/nsd-1.2.1.18
Honeywell - NUEVO2HND-2003-D/3.2.7.47
HoneywellHBD2PR1/1.000.HW00.0.R, H2D2PR1/2.000.HW00.0R
HUVIRONSK-ND321/AS65_ALL001_V0.02.01
iCanTekiCanView361MP
ISTK-Cop 5501F/AS65_ALL001_V1.00.02
ITXNCB-2003PR/51110.2.1570.100, NCX-2003P/38100.1.0161.100
i-LAXI-N354C1/v0.6-4195
JVCVN-H657/SPL2840 1.04.493, VN-V685/v3.05, VN-E4B/V1-04-11-00
KCEIPC-H6CI1/v3.1.0a
KSPHD-300A/S0306H-KP01B02
KANA ENGASC8852A/1.1.1.SDK6.1.1-v1.0
KT&CKNC-HNDi122/KNC-HNDi122.1.1.9, DV-IHE(IR2812)/DV-IHE(IR2812).1.2.0
KT&C_TTD-9543E1/3.4.3, TD-9442E2/3.4.3
LGLND5100/v1796, LNU7210R/v2219.0.0.1407250
LongseHeroSpeed/S2L33M_IMX322_W_6.1.44.3
MC DigiWeb
MICRODIGITAL i seriesMDC-i7090F/v4.19-34-ds, MDR-4260/v4.23-26-ds
MICRODIGITAL N seriesMDC-N6400/0.3.6
MICRODIGITAL L seriesMDC-L1290V/SYS-15-11-05-12, MDC-L7090VSL-30A/MDC-17-07-11-15, MDC-L2290FSL/MDC-17-07-27-12
NEOCOMNIA-1/0.90-0064
Neotech 1NSHD-200IR/v1.8.1001.3.0.17_20140411, AC-IP11IR/v1.8.1001.3.0.11, SN-IPS56/v2.0.0701
Neotech 2FCB-CH7310/20150521
Neotech HVDS-2ZMN2007
NewMedia
NEXREALDWE-0410-NRSG/3.49k.zoom
Panasonic old modelsBB-HCM580/v3.13, BB-HCM580A/v3.51R00, BB-HCM581/v3.13, B-HCM581A/v3.51R00
PanasonicWV-SC385/v2.02
PinetronIP_E4/I1K-UBT-1.60.6.13
PROBEDMH-5001IR/4.0.87
SecubestN2F1-CLAH1/1.2.0_20150828, PXN-0512N/v01.40_2307
SNPFINETREE_IMS-221MR/v1.0
SonySNC-CH140/v1.11.00, SNC-DH140/v1.61.00, SNC-RH124/v1.73.00, SNC-DS60/v1.11, SNC-RX570P, SNC-RX570N, SNC-RZ50P, SNC-RZ30N
TNTSND-5307R/4.0.0.3
TRUENTCS-2000STR/V1.305R01-T100, TCS-300/V1.211R04-T100, TCAM-530HP/1.403R01-T100, TN-B220CT/v3.409R03_T100
UAsafe
UDP Technology
UniviewIPC6242SR-X22U/IPC_Q2106-0803LAPI
VisionHitechPM2Ti/v1.1.5.13, M2Ti/v1.1.5.5, M3Ti/v1.1.5.14, VD102i/1.5.0
VIVOTEKFD8169A/0100f
WellCamIPC70307/v2.1.0.1.10.17

Note that A/O stands for 'Audio Output Supported'.

Tested ONVIF IP cameras:

 • Asoni CAM6691FIR/vC1.0.10_As.1
 • AXIS P3301/v5.20, AXIS P1354/v5.40.19.1
 • A-MTK AH2706T/6.M.2.14910, AN2706D/6.S.0.14918
 • BestDigital BTN110C/v2.1.0.3
 • Bosch NBC-255-P
 • B-SANG IMS-321/3.0.9.7
 • Neotech NSHD-200IR/v1.8.1001.3.0.17, AC-IP11IR/v1.8.1001.3.0.11, FCB-CH7310/20150521, SN-IPS56/v2.0.0701
 • CANON VB-M600/1.04
 • Cellinx STH775/3.0.8.001b, STH120/3.1.8
 • CNB IDC4050IR/XNET.M1-2.20.12.0723
 • Dahua DM368, General/2.213.0000.0.R
 • DOWSE-A WDR-1080P/3.2.2.8
 • DynaColor W2S1-J/z120131213NSA
 • EOC iD1080-BIR/v2.1.0.1501280
 • Hanwha Techwin SNB-5000
 • HIKVISION DS-2CD2012-I/v5.0.0
 • HiTRON NFX-12053B1/v1.0, NVX-6216R/1.2.4-XE_release
 • Honeywell HBD2PR1/1.000.HW00.0.R, H2D2PR1/2.000.HW00.0R, HND-2003-D/3.2.7.47
 • HUVIRON SK-ND321/AS65_ALL001_V0.02.01
 • IDIS MNC322D/v1.0
 • iMege B1100E/v1.20
 • IPR434/8ESX
 • IST K-Cop 5501F/AS65_ALL001_V1.00.02
 • ITX NCB-2003PR/51110.2.1570.100, NCX-2003P/38100.1.0161.100
 • JVC VN-H657/SPL2840 1.04.493
 • KCE IPC-H6CI1/v3.1.0a
 • KSP HD-300A/S0306H-KP01B02
 • KT&C KNC-HNDi122/KNC-HNDi122.1.1.9, DV-IHE(IR2812)/DV-IHE(IR2812).1.2.0, TD-9543E1/3.4.3, TD-9442E2/3.4.3
 • LG LND5100/v1796
 • Longse HeroSpeed/S2L33M_IMX322_W_6.1.44.3
 • Lynstan LTN13071/v1.03
 • LTN19071/v1.04
 • Merit LILIN IPR414/8EMX
 • MICRODIGITAL MDC-i7090F/v4.19-34-ds, MDR-i4260/v4.23-26-ds, MDC-N6400/0.3.6, MDC-L1290V/SYS-15-11-05-12
 • NEOCOM NIA-1/0.90-0064
 • NEXREAL DWE-0410-NRSG/3.49k.zoom
 • NUEVO HNB-200V/nsd-1.2.1.18
 • Pinetron IP_E4/I1K-UBT-1.60.6.13
 • PROBE DMH-5001IR/4.0.87
 • Secubest N2F1-CLAH1/1.2.0_20150828, PXN-0512N/v01.40_2307
 • TNT SND-5307R/4.0.0.3
 • TRUEN TCS-2000STR/V1.305R01-T100, TCS-300/V1.211R04-T100
 • Uniview IPC6242SR-X22U/IPC_Q2106-0803LAPI
 • VisionHitech PM2Ti/v1.1.5.13, M3Ti/v1.1.5.14
 • VIVOTEK FD8169A/0100f
 • WellCam IPC70307/v2.1.0.1.10.17
 • Youngkook Electronics YSD-PN130MH/V02.01.29_ONVIF
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
229 백업기능 문의 [1] 성진 2017-08-30 656
» ip 카메라 호환리스트좀 알고 십습니다. [1] 폐쇠적 2017-08-29 1345
227 유지보수 전반에관하여 [1] jjh 2017-08-26 842
226 pc에서 cctv 보기 [1] 계피사탕 2017-08-24 925
225 NVR DV-N16 기능 문의합니다. [1] 정보통 2017-08-21 738
224 DV-N16PRO 최신펌웨 [1] jgc 2017-08-16 909
223 견적 요청드립니다. [1] sewon 2017-08-10 637
222 cms box 문의 [1] 그레이스 2017-08-07 767
221 컴퓨터에서 로그인이 안됩니다. [1] 보광 2017-08-04 818
220 견적 요청합니다. [1] superman 2017-07-27 866
219 DVR용 하드디스크 문의 [2] 백팀장 2017-07-12 982
218 DV-N16 모델 사용중입니다. file [1] G1 2017-06-22 1156
217 아파트 CCTV설비 견적 요청 드립니다.. file 선우정보통신 2017-05-25 1140
216 SPR SDL-2000 드라이버 문의 [1] interimlife 2017-05-16 1099
215 급함! 한화 Xno-6080r과의 호환성 [1] ubi 2017-04-29 1346
214 NVR 추천 및 견적 요청 [1] 베비이 2017-04-19 1639
213 견적 요청(NVR) [1] CCTV 2017-04-12 1286
212 프로그램설치문의드립니다 [1] 디오 2017-03-28 1259
211 VMS와 DIVIONE - 3120 연동 관련 문의 드립니다. [1] 가솔린만땅 2017-03-13 1674
210 외장형 스토리지 file [1] 저스틴 2017-03-03 1782